در اين بازديد جناب آقاي مهندس مظاهري از ساختمانهاي در حال مرمت و تونل معدن به عنوان يک از طرحهاي توريستي بازديد نمودند.

همچنين در جلسه هيات مديره شرکت که با حضور ساب هلدينگ محترم صورت پذيرفت ضمن خوش آمدگويي و قدرداني به جهت زحمات و کمکهاي مادي و معنوي ، ايشان توصيه و تأکيد به تسريع در روند ساخت و مرمت سايت گردشگري شده و مشارکت شرکت توکا نيرو در فرايند استخراج و بازرگاني محصول معدن با شرکت تهيه و توليد مواد معدني استقلال سپاهان را پيشنهاد نمودند.