از اينکه به الطاف خاصه  الهي چند سال متوالي را در کسوت خدمت به جامعه صنعت فولاد به انجام وظيفه ي ثمر بخش و موثر پرداخته ايد ، بسي شايسته است به پاس تلاش ها و زحمات مستمر شما در راستاي توسعه و پيشرفت همه جانبه شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد ، نهايت سپاس و قدرداني هيات مديره ، مديران و کارکنان را خدمت حضرتعالي ابراز داريم.

همواره سربلند و سرافراز باشيد.