روز دوشنبه مورخ 96/06/13 در محل دفتر مرکزي شرکت ، با حضور هيأت مديره محترم شرکت و پيمانکار نسبت به چگونگي عمليات مرمت و بازسازي سايت گردشگري توکا جلسه اي برگزار گرديد.

در اين جلسه ضمن بررسي ابعاد مختلف ساخت و ساز و مرمت ساختمانهاي مستقر در سايت و عنوان نمودن انتظارات شرکت (کارفرما) از پيمانکار به لحاظ ارائه خدمات با کيفيت و همچنين سرعت در اجراي پروژه  در فاصله زماني دو ماهه با توجه به رسيدن فصل سرما و محدوديتهاي پيش رو ، مقرر گرديد ليست بهاي پيشنهادي پيمانکار با توجه به تنظيم پيش قرارداد توسط شرکت ، در اسرع وقت بوسيله پيمانکار ارائه گردد.