پيرو مکاتبات با اداره ميراث فرهنگي استان چهار محال و بختياري در خصوص صدور مجوز گردشگري در طبيعت بکر و جذاب منطقه دو پلان (معدن شهيد نيلچيان) ، در تاريخ 96/06/03 (جمعه) جناب آقاي  مهندس صادقي معاونت محترم سرمايه گذاري اداره ميراث فرهنگي استان چهار محال و بختياري و هيأت همراه ايشان از سايت گردشگري توکا بازديد نمودند. در اين روز که هيأت مديره توکا نيرو سپاهان و مدير عامل محترم شرکت استقلال سپاهان مدعوين را همراهي کردند از تمامي قسمتهاي سايت گردشگري و همچنين محل تونل معدني بازديد نمودند که توسط کارشناسان معدن روند استخراج و فرايندهاي جاري معدن تشريح گرديد. جناب آقاي مهندس صادقي ضمن استقبال از طرح و اعلام حمايت سازمان از پروژه گردشگري توکا، توسعه گردشگري در منطقه را از الويتها و برنامه هاي بلند مدت سازمان عنوان فرمودند.