پس از بازديد معاونت محترم سرمايه گذاري اداره ميراث استان چهار محال بختياري از سايت گردشگري توکا به جهت اهميت پروژه در منطقه در تاريخ 96/06/09 (پنجشنبه) ، جناب آقاي مهندس عسگري مدير کل محترم اداره ميراث فرهنگي استان چهار محال بختياري و هيأت همراه ايشان با مشايعت هيأت مديره شرکت توکا نيرو سپاهان  از سايت گردشگري توکا بازديد نمودند .ايشان ضمن خرسندي از اجراي طرح ، ترکيب معدن با مقوله گردشگري (ژئوتوريسم) براي عموم و بازديد کنندگان از سايت را منحصر به فرد و جذاب عنوان نمودند . در اين بازديد ضمن تشريح طرح جامع گردشگري و بازديد از مهمانسراهاي مستقر در منطقه از تونل هاي معدني نيز ديدن نمودند.